Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด
หน้าแรกสูตรคำนวณมาตรฐานตัดเลเซอร์ตารางน้ำหนักเหล็กราคา
Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด
  Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

Untitled Document
กลับสู่หน้า ตารางน้ำหนักเหล็ก
ตารางน้ำหนักท่อสเตนเลส  STAINLESS STEEL PIPE :::

ขนาด
inch

วงนอก
mm

Sch  5S

Sch  10S

Sch  40S

หนา mm

หนัก kg

หนา mm

หนัก kg

หนา mm

หนัก kg

1/8

10.5

1.0

1.4

1.2

1.65

1.7

2.2

1/4

13.8

1.2

2.2

1.65

2.9

2.2

3.8

3/8

17.3

1.2

2.9

1.65

3.8

2.3

5.1

1/2

21.7

1.65

4.9

2.1

6.1

2.8

7.9

3/4

27.2

1.65

6.2

2.1

7.8

2.9

10.4

1

34.0

1.65

7.9

2.8

12.9

3.4

15.4

1 1/4

42.7

1.65

10

2.8

16.5

3.6

20.8

1 1/2

48.6

1.65

11.5

2.8

19

3.7

24.6

2

60.5

1.65

14.3

2.8

23.9

3.9

32.6

2 1/2

76.3

2.1

23

3.0

32.5

5.2

54.7

3

89.1

2.1

27

3.0

38.2

5.5

67.8

3 1/2

101.6

2.1

30.9

3.0

43.7

5.7

81

4

114.3

2.1

34.9

3.0

49.4

6.0

96

5

139.8

2.8

56.8

3.4

68.4

6.6

130

6

165.2

2.8

67

3.4

81.6

7.1

166

8

216.3

2.8

88

4.0

125

8.2

253

10

267.4

3.4

133

4.0

156

9.3

355

12

318.5

4.0

186

4.5

209

10.3

470

14

355.6

-

-

-

-

11.1

566

16

406.4

-

-

-

-

12.7

738

18

457.2

-

-

-

-

14.3

936

20

508.0

-

-

-

-

15.1

1104

 

 

Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด