Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด
หน้าแรกสูตรคำนวณมาตรฐานตัดเลเซอร์ตารางน้ำหนักเหล็กราคา
Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

  เหล็กแผ่นมาตรฐาน
เหล็กแผ่นตัดเหลี่ยม
เหล็กตัดสามเหลี่ยม
เหล็กตัดกลม
เหล็กตัดวงแหวน

เหล็กแบน
เหล็กฉากพับ

เหล็กตัวยู
เหล็กตัวซี

เหล็กเพลา, เหล็กเส้นกลม
เหล็กท่อหนา
  Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

สูตรคำนวณน้ำหนักเหล็กชนิดต่างๆ
เหล็กแผ่นมาตรฐาน :::

ขนาด 4' x 8'
น้ำหนัก =หนา mm. x 23.33
ตัวอย่าง

เหล็กแผ่นขนาด 3 mm. x 4' x 8'    น้ำหนัก = 3 x 23.33 = 70 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 0.9 mm. x 4' x 8'    น้ำหนัก = 0.9 x 23.33 = 21 kg.


ขนาด 5' x 10'

น้ำหนัก =หนา mm. x 36.5
ตัวอย่าง

เหล็กแผ่นขนาด 6 mm. x 5' x 10'    น้ำหนัก = 6 x 36.5 = 219 kg.
เหล็กแผ่นขนาด 20 mm. x 5' x 10'    น้ำหนัก = 20 x 36.5 = 230 kg.

::: Top Menu :::
เหล็กแผ่นตัดเหลี่ยม :::

น้ำหนัก =หนา mm. x กว้าง cm. x ยาว cm. x 0.000785
ตัวอย่าง


หนา 12 mm.
น้ำหนัก = 12 x 23 x 38 x 0.000785 = 82 kg.


หนา 18 mm.
น้ำหนัก = 18 x 26.7 x 32.6 x 0.000785 = 12.3 kg.

::: Top Menu :::
เหล็กแผ่นตัดสามเหลี่ยม :::

น้ำหนัก =หนา mm. x ฐาน cm. x สูง cm. 2 x 0.000785

ตัวอย่าง


หนา 20 mm.
น้ำหนัก = 20 x 46 x 39 2 x 0.000785 = 14.1 kg.


หนา 32 mm.
น้ำหนัก = 32 x 33.5 x 16.5 2 x 0.000785 = 6.9 kg.

::: Top Menu :::
เหล็กตัดกลม :::

น้ำหนัก =หนา mm. x รัศมี cm. x รัศมี cm. x 0.00247

ตัวอย่าง


หนา 19 mm.
น้ำหนัก = 19 x 14.5 x 14.5 x 0.00247 = 9.87 kg.


หนา 28 mm.
น้ำหนัก = 28 x 17.5 x 17.5 x 0.00247 = 21.2 kg.

*หมายเหตุ  ตัวเลขเส้นผ่านศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน หน่วยเป็น cm
::: Top Menu :::
เหล็กตัดวงแหวน :::

น้ำหนัก =(R - r) x หนา mm x 0.00247

ตัวอย่าง


หนา 25 mm.
น้ำหนัก = (14.5 - 7) x 25 x 0.00247
           = 161.25 x 25 x 0.00247
           = 10 kg.

*หมายเหตุ  ตัวเลขเส้นผ่านศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน หน่วยเป็น cm
::: Top Menu :::
เหล็กแบน :::

น้ำหนัก =กว้าง mm. x หนา mm. x 0.0471

ตัวอย่าง


หนา 12 mm.
น้ำหนัก = 240 x 12 x 0.0471 = 135.6 kg.


หนา 4.5 mm.
น้ำหนัก = 125 x 4.5 x 0.0471 = 26.5 kg.

::: Top Menu :::
เหล็กฉากพับ :::

น้ำหนัก =(A + B - 2 x หนา mm) x หนา mm x 0.0471

ตัวอย่าง


หนา 6 mm.
น้ำหนัก = (60 + 75 - 2 x 6) x 6 x 0.0471
           = (135 - 12) x 6 x 0.0471
           = 123 x 6 x 0.0471
           = 34.8 kg

::: Top Menu :::
เหล็กฉากพับตัว U :::

น้ำหนัก =(A + 2B - 4 x หนา mm) x หนา mm x 0.0471

ตัวอย่าง


หนา 8 mm.
น้ำหนัก = (220 + 2 X 115 - 4 x 8) x 8 x 0.0471
           = (220 + 230 - 32) x 8 x 0.0471
           = 418 x 8 x 0.0471
           = 157.5 kg

::: Top Menu :::
เหล็กฉากพับตัว C:::

น้ำหนัก =(A + 2B + 2C - 8 x หนา mm) x หนา mm x 0.0471

ตัวอย่าง


หนา 4.5 mm.
น้ำหนัก = (175 + 2 X 65 + 2 X 20 - 8 x 4.5) x 4.5 x 0.0471
           = (175 + 130 + 40 - 36) x 4.5 x 0.0471
           = 309 x 4.5 x 0.0471
           = 65.5 kg

::: Top Menu :::
เหล็กเพลา, เหล็กเส้นกลม:::

น้ำหนัก = วงนอกmm x 0.006167 x ยาว m.
ตัวอย่าง


หนา 130 mm.
น้ำหนัก = 130 x 0.006167 x 4.6 = 479 kg

ตัวอย่าง


หนา 225 mm.
น้ำหนัก = 225 x 0.006167 x 2.45 = 765 kg

::: Top Menu :::
ท่อเหล็กหนา :::

น้ำหนัก = (วงนอก mm - วงใน mm) x 0.006167 x ยาว m
ตัวอย่าง


น้ำหนัก = (432 - 365) x 0.006167 x 2.78 = 915 kg

ตัวอย่าง


น้ำหนัก = (160 - 140 ) x 0.006167 x 5.55 = 205 kg

::: Top Menu :::
 
Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด