Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด
หน้าแรกสูตรคำนวณมาตรฐานตัดเลเซอร์ตารางน้ำหนักเหล็กราคา
Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด


  มาตรฐาน JIS SS-400
มาตรฐาน มอก.
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็ก รูปพรรณ
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็ก H - Beam, ไวด์แฟลงค์
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็กฉากพับ, เหล็กตัวยู, เหล็กตัวซี
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็ก I - Beam

  Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด

เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เกี่ยวกับเหล็ก
 
มาตรฐาน JIS SS-400 :::

ตารางแสดงส่วนผสมทางเคมี

มาตรฐาน

ส่วนผสมทางเคมี           ( ไม่เกินร้อยละ)

 

C

Mn

P

S

SS - 400

-

-

0.050

0.050


ตารางแสดงคุณสมบัติทางกล

ความหนา

คุณสมบัติทางกล        ( ไม่ต่ำกว่า )

 

Tensile Strength

Yield Strength

Elongation

ต่ำกว่า  5 mm

400 - 510

245

21  %

5 mm – 16 mm

400 - 510

245

17  %

16 mm – 40 mm

400 – 510

235

21  %

40 mm  ขึ้นไป

400 – 510

215

23  %


::: Top :::

มาตรฐาน มอก. :::

ตารางแสดงส่วนผสมทางเคมี

ประเภท

ชั้น
คุณภาพ

ส่วนผสมทางเคมี    (ไม่เกินร้อยละ)

C

Mn

P

S

C+Mn
    6

เหล็กแผ่น

Fe  24

0.280

-

0.058

0.058

-

และเหล็กรูป

Fe  30

0.280

-

0.058

0.058

-

เหล็กเส้นกลม

SR - 24

0.280

-

0.058

0.058

-

 

SD - 30

0.270

-

0.050

0.050

0.500

ข้ออ้อย

SD - 40

-

1.80

0.050

0.050

0.550

 

SD - 50

-

1.80

0.050

0.050

0.600


ตารางแสดงคุณสมบัติทางกล

ประเภท
เหล็ก

ชั้น
คุณภาพ

คุณสมบัติทางกล (ไม่ต่ำกว่า)

Tensile
Strength

Yield Strength

ความยืด

เหล็กแผ่น

Fe  24

402

235

21  %

และเหล็กรูป

Fe  30

490

294

17  %

เหล็กเส้นกลม

SR – 24

385

235

21  %

 

SD – 30

480

295

17  %

เหล็กข้ออ้อย

SD – 40

560

390

15  %

 

SD - 50

620

490

13  %


::: Top :::

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก.สำหรับเหล็กรูปพรรณ :::

(หน่วย : mm.)

ประเภท

มิติ

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน

เหล็กฉากพับ
เหล็กตัวยู
เหล็กตัวซี

ด้าน
A, B, C

น้อยกว่า  150

1.5

150  -  300

2.0

มากกว่า  300

3.0

ความหนา t

2.3

0.25

3.0  ,  3.2

0.30

4.0  ,  4.5

0.45

6.0

0.60

เหล็กฉาก
เหล็กรางน้ำ
เหล็กI -Beam

ด้าน
A  ,  B

น้อยกว่า   50

1.5

50  -  100

2.0

100  -  200

3.0

มากกว่า  200

4.0

สูง H

น้อยกว่า   100

1.5

100  -  200

2.0

200  -  400

3.0

มากกว่า  400

4.0

ความหนา
t, t1, t2

สูง
น้อย
กว่า
130

น้อยกว่า  6.3

0.6

6.3  -  10

0.7

10  -  16

0.8

มากว่า  16

1.0

สูง
มาก
กว่า
130

น้อยกว่า  6.3

0.7

6.3  -  10

0.8

10  -  16 

1.0

16  -  25

1.2

มากว่า  25

1.5::: Top :::

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับ เหล็ก H - Beam, ไวด์แฟลงค์ :::

(หน่วย : mm.)

มิติ     mm

เกณฑ์คลาดเคลื่อน

ด้าน  B

ทุกมิติ

3.0 mm

ความสูง   H

น้อยกว่า   400

3.0 mm

400  -  600

4.0 mm

มากกว่า  600

5.0 mm

ความหนา

t1

น้อยกว่า  16

1.0 mm

16   -   25

1.5 mm

25   -   40

2.0 mm

มากกว่า  40

2.5 mm

t2

น้อยกว่า  16

1.5 mm

16   -   25

2.0 mm

25   -   40

2.5 mm

มากกว่า  40

3.0 mm

น้ำหนักkg

หนาน้อยกว่า  10 mm

5 %

หนามากกว่า  10 mm

4 %::: Top :::

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็กฉากพับ , เหล็กตัวยู , เหล็กตัวซี :::

มิติ     mm

เกณฑ์คลาดเคลื่อน

ด้าน A,  B,  C

น้อยกว่า   150

1.5 mm

150   -   300

2.0 mm

มากกว่า   300

3.0 mm

ความหนา t

2.3

0.25 mm

3.0  ,   3.2

0.30 mm

4.0  ,   4.5

0.45 mm

6.0

0.60 mm

ความได้ฉาก

1.5 องศา

น้ำหนัก   kg

น้อยกว่า   600

10 %

600  -  2,000

7.5 %

มากกว่า 2,000 

5 %::: Top :::

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนตาม มอก. สำหรับเหล็กฉาก, เหล็กรางน้ำ, เหล็ก I - Beam :::

มิติ     mm

เกณฑ์คลาดเคลื่อน

ด้าน A,  B

น้อยกว่า   50

1.5 mm

50   -   100

2.0 mm

100  -  200

3.0 mm

มากกว่า   200

4.0 mm

ความสูง H

น้อยกว่า   100

1.5 mm

100  -  200

2.0 mm

200  -  400

3.0 mm

มากกว่า  400

4.0 mm

ความหนา t

สูงน้อย
กว่า130

น้อยกว่า  6.3

0.6 mm

6.3  -  10

0.7 mm

10  -  16

0.8 mm

มากกว่า  16

1.0 mm

t1, t2

สูงมาก
กว่า130

น้อยกว่า  6.3

0.7 mm

6.3  -  10

0.8 mm

10  -  16

1.0 mm

16  -  25

1.2 mm

มากกว่า  25

1.5 mm

น้ำหนัก kg

หนาน้อยกว่า 10 mm

5 %

หนามากกว่า 10 mm

4 %::: Top :::
Sun Beam Steel | จำหน่ายและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิด